:: projekt :::: abecedarij :::: tražilica :::: galerija :::: kontakt ::

kompozicija kadra, vizualni raspored prizornih pojava u izrezu kadra. Obuhvaća, tipično, sljedeće postupke: određivanje mizanscene, izbor tipa perspektivnih odnosa između njih (najčešće s pomoću izbora motrišta, izbora objektiva i pokreta kamere) te usuglašavanje lik. odnosa različitih prizornih i ekranskih površina. Osnovna načela što vode k. k. jesu: načelo raspoznavalačke pogodnosti (sve pojave važne za razumijevanje prizora raspoređuju se u izrezu tako izložene da ih je lako uočiti i razgledati), načelo pozornosti (izborom izreza, smještajem u izrezu i usuglašavanjem perspektivnih i površinskih odnosa usmjerava se i vodi pažnja jednim prizornim pojavama, uz potiskivanje drugih), te motivacijsko načelo (biraju se takve motrišno-perspektivne i lik. odrednice koje su motivirane izlagačkim kontekstom, širim značenjem zbivanja). Kompozicija je centralna kad je najvažnija prizorna pojava smještena u centru izreza kadra, a decentrirana ako je smještena po strani. Decentracijom se oslobađa akcijski prostor koji upućuje na važnost prizornog i izlagačkog konteksta. Kompozicija je neutralna (»transparentna« – ne privlači pozornost na sebe) ako je vođena gornjim načelima, a stilizirana je (retorička) ako suvislo od njih odstupa, ili ako odstupa od nekih standarda viđenja (→ kosi kadar; → preokrenuti kadar). Statična je kompozicija statičnoga kadra, a dinamična dinamičnoga kadra – u ovom se često rekomponira kadar, odn. mijenja mu se kompozicija za njegova trajanja.

H. Turković